Curs Creació i manteniment de pàgines web. Nivell bàsic

Objectius generals

capacitar l'alumnat en el disseny i manteniment de pàgines web amb el programa Adobe Dreamweaver

Objectius específics
 • Definir text, llistes i hiperenllaços
 • Inserir imatges i el seu tractament bàsic
 • Inserir taules
 • Inserir àudio i video
 • Dissenyar formularis
 • Estructurar webs amb marcs (frames)
 • Definir mapes d'imatge
 • Publicar webs a Internet i el seu manteniment
 • Definir CSS (fulls d'estil)
 • Inserir objectes Flash i applets predefinits
 • Definir capes
Dates

Del 19 de octubre  al 14 de desembre de 2020

Durada

60 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet de banda ampla (ADSL, cable, fibra)
 • Ordinador PC amb Windows XP, Vista, 7, 8 o 10, o Apple Macintosh. No és possible realitzar el curs amb Windows 95, 98, Millenium o 2000.
 • Programes Adobe Reader DC (o superior) i Adobe Dreamweaver 8, MX2004, CS3, CS4, CS5, CS6 (IDFO subministra versions de prova)